Đóng

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên

22/04/2017 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

 1. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 2. Thời gian tổ chức : 08h00 Thứ Bảy ngày 22 tháng 04 năm 2017
 3. Địa điểm: Khách sạn AURORA- 253 Phạm Văn Thuận , Phường Tân Mai , Biên Hòa, Đồng Nai.
 4. Nội dung họp:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kế hoạch kinh doanh 2017 – 2019

Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2016

Các Tờ trình Đại hội cổ đông phê duyệt:

 • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
 • Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2016
 • Phân phối lợi nhuận 2016, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức
 • Kế hoạch kinh doanh 2017-2019
 • Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc
 • Ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc phát hành thêm cổ phần bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và tài trợ các dự án của công ty vào thời điểm thích hợp.
 • Ủy quyền Hội Đồng Quản Trị  xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc thu hẹp hay mở rộng hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị  thương lượng, quyết định các vấn đề liên quan đến đất đai của công ty
 • Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính niên độ 2017
 • Chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát

Một số nội dung khác.

 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2017
 2. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại trụ sở chính công ty hoặc truy cập trang web vcom.com.vn
 3. Góp ý nội dung Đại hội: Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 10/04/2017
 4. Đăng ký tham gia Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu công ty gửi kèm thư mời họp) về công ty trước ngày 10/04/2017 theo địa chỉ công ty hoặc qua điện thoại 0650.3751.501, fax 0650.3751.299

Khi đến tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền (bản chính trong trường hợp ủy quyền).

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp cổ đông chưa nhận được thư mời.

Trân trọng thông báo.

 1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

LÂM QUY CHƯƠNG

 

Quản Trị Đại Hội Cổ Đông Thường Niên

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Related