Đóng

Báo Cáo Tài Chính

Báo cáo tài chính Quí 1 năm 2018 và Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận số 108 CV/TCKT/VCOM/2018 ngày 20/04/2018

Báo cáo thường niên 2017 của CTCP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh (Mã chứng khoán VKC).Vui lòng tải file đính kèm phía dưới

1:/ DN – BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

2:/ DN – BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH – QUÝ 

3:/ DN – BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ – PPTT – QUÝ

4:/ VKC BCTC Q1.2018

5:/ VKC giai trinh chenh lech loi nhuan Q1.2018

Quản Trị Báo Cáo Tài Chính, Quan Hệ Cổ Đông

Báo Cáo Tài Chính Related