Đóng

Quan Hệ Cổ Đông

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

CTCP

CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________

_________________________________

Số:  23 BC/HĐQT/VCOM/15

Bình Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2014)

Kính gửi: –    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

–    Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

– Tên công ty đại chúng: CTCP CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH

– Địa chỉ trụ sở chính:630/1 Tổ 1, KP Châu Thới, P.Bình An. TX Dĩ An, Bình Dương

Điện thoại:0650 3751 501            Fax:0650 3751 699          Email:sales@vcom.com.vn

– Vốn điều lệ:130.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ đồng)

– Mã chứng khoán: VKC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2014):

1.      Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (Năm 2014):

STT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi họp tham dự

Tỷ lệ

Lý do không tham dự

1

Ông Lâm Quy Chương

Chủ tịch HĐQT

9/9

100%

2

Ông Hoàng Văn Quyền

Uỷ viên HĐQT

9/9

100%

3

Ông Nguyễn Thoại Hồng

Uỷ viên HĐQT

9/9

100%

4

Ông Lê Phẩm Vinh

Uỷ viên HĐQT

9/9

100%

5

Ông Phạm Linh

Uỷ viên HĐQT

7/9

78%

Bận công việc riêng

2.      Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc (Năm 2014):

Năm 2014, Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc  họp.

Bên cạnh đó, thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Cụ thể HĐQT đã giám sát Ban Giám đốc các hoạt động cơ bản:

ü  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

ü  Hoàn thiện báo cáo thường niên 2013.

ü  Thành lập chi nhánh tại Tp.HCM và Vĩnh Long nhằm tăng tính hiệu quả kinh doanh vỏ xe.

ü  Xúc tiến việc hợp tác với các công ty lớn trên thế giới về sản xuất và xuất khẩu cáp mạng Lan bên cạnh mặt hàng truyền thống là dây dropwire.

ü  Đầu tư phát triển, đồng bộ cơ sở hạ tầng nhà máy.

ü  Thực hiện chi trả cổ tức 2013 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt.

ü  Tiếp tục phát triện dây chuyền sản xuất hạt nhựa nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất.

ü  Chỉ đạo định hướng kinh doanh toàn Công ty.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt

Số Nghị quyết/ Quyết định

Ngày

Nội dung

1

114/NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2014

28/04/2014

Nghị quyết Đại hội cổ đông 2014

2

145 QĐ/Vcom/HĐQT/14

12/06/2014

Thành lập Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh

3

271 QĐ/Vcom/HĐQT/14

10/10/2014

Thành lập chi nhánh Vĩnh Long

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1.      Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Xem phụ lục 01

2.      Giao dịch cổ phiếu:

Stt

Người thực hiện giao dịch

Quan hệ với cổ đông nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng…)

Số cổ phiếu

Tỷ lệ

Số cổ phiếu

Tỷ lệ

1

Hoàng Văn Quyền

Thành viên HĐQT

132.000

1,02%

32.000

0,25%

Bán

2

Huỳnh Thị Hạnh

Vợ ông Nguyễn Thoại Hồng -Ủy viên HĐQT

100.000

0,77%

0

0

Bán

3

Lâm Quy Chương

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ

3.035.602

23,35%

3.248.602

24,99%

Mua

4

Lâm Quy Chương

Chủ tịch HĐQT

3.248.602

24,98%

3.648.602

28,06%

Mua

3.      Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Trên đây là báo  cáo sơ lựợc tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh trong năm 2014. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành.VKC sẽ tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quản trị – cơ cấu tổ chức nhằm tạo lập vị thế và nâng cao uy tín trên thị trường.

Nơi nhận:

–         Như trên;

–         Lưu VP.

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÂM QUY CHƯƠNG

 

Quản Trị Quan Hệ Cổ Đông, Tin Nổi Bật

Quan Hệ Cổ Đông Related