Đóng

Quan Hệ Cổ Đông

BB họp HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán 2017

 

CTY CỔ PHẦN CÁP – NHỰA VĨNH KHÁNH
———
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số: 184 BB/Vcom/HĐQT/17 Bình Dương, ngày 25 tháng 05 năm 2017

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP- NHỰA VĨNH KHÁNH

 

 1. Thời gian và địa điểm
 • Thời gian: vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 25/05/2017.
 • Địa điểm: trụ sở Công ty Cổ phần Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh, địa chỉ: Số 854 Quốc lộ 1K, Khu Phố Châu Thới, Phường Bình An, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương.

 

 1. Thành phần tham dự :

Bao gồm 05 Thành viên Hội Đồng Quản trị và 01 thư ký cuộc họp:

 1. Ông Lâm Quy Chương           – Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc – Chủ tọa cuộc họp;
 1. Ông Nguyễn Thoại Hồng        – Thành viên hội đồng quản trị;
 1. Ông Phạm Linh               – Thành viên hội đồng quản trị;
 2. Ông Phạm Tiến Dũng             – Thành viên hội đồng quản trị;
 3. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viêm hội đồng quản trị;
 4. Ông Nguyễn Đôn Phúc           – Thư ký cuộc họp.

 

 • Thành viên có mặt: 05/05 thành viên chiếm tỷ lệ 100%.
 • Thành viên vắng mặt: 0/5 thành viên chiếm tỷ lệ 0%.

 

 • Nội dung cuộc họp
 1. Về việc Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty CP Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với những tiêu chí như sau:

 • Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
 • Nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán nhà nước chấp thuận;
 • Uy tín chất lượng kiểm toán;
 • Mức phí phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

 

Một số công ty được đề xuất:

 • Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;
 • Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 • Công ty TNHH Kiểm toán DKF Việt Nam;
 • Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

 

 1. Ý kiến đóng góp của thành viên hội đồng quản trị dự họp:

Qua quá trình bàn luận, xem xét và thông qua các tiêu chí chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.  Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Do phù hợp những tiêu chí trên và đặc biệt mức phí phù hợp với tính hình của công ty.

 

 1. Biểu quyết:
 • Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
 • Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 • Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

 

 1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Ông Lâm Quy Chương – Tổng Giám Đốc- Đại diện Pháp luật của Công ty Cổ Phần Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng kinh tế để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

 

Biên bản kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

 

         Thư ký                                                            Chủ Toạ

 

 

 

 

 

Nguyễn Đôn Phúc                                                                    Lâm Quy Chương

 

Các thành viên Hội đồng quản trị

 

 

 

 

 

Nguyễn Thoại Hồng            Phạm Linh             Phạm Tiến Dũng               Nguyễn Thanh Tùng

Quản Trị Quan Hệ Cổ Đông, Thông Báo

Quan Hệ Cổ Đông Related