Đóng

Báo Cáo Tài Chính

Báo cáo tài chính Quí 1 năm 2018 và Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận số 108 CV/TCKT/VCOM/2018 ngày 20/04/2018

Báo cáo thường niên 2017 của CTCP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh (Mã chứng khoán VKC).Vui lòng tải file đính kèm phía dưới 1:/ DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  2:/ DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ  3:/ DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ 4:/ VKC BCTC Q1.2018 5:/ VKC giai trinh chenh lech loi nhuan Q1.2018

20/04/2018 Quản Trị