Đóng

Giao Dịch Cổ Phiếu

Lin Yu Hsing – Ủy viên HĐQT – đăng ký bán 876.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lin Yu Hsing - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT - Mã chứng khoán: VKC - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 876.000 CP (tỷ lệ 4,38%) - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 876.000 CP - Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do cá nhân - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 03/11/2016 - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/11/2016.

16/12/2016 Quản Trị

Lâm Quy Chương – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – đăng ký mua 1.151.398 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lâm Quy Chương - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - Mã chứng khoán: VKC - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.648.602 CP (tỷ lệ 18,24%) - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.151.398 CP - Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do cá nhân - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/11/2016 - Ngày dự ...

16/12/2016 Quản Trị

Lin Yu Hsing – Ủy viên HĐQT – đã bán 1.200.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lin Yu Hsing - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT - Mã chứng khoán: VKC - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.076.000 CP (tỷ lệ 10,38%) - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.200.000 CP - Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.200.000 CP - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 876.000 CP (tỷ lệ 4,38%) - Ngày bắt đầu giao dịch: 19/10/2016 - Ngày kết thúc giao dịch: 27/10/2016.

16/12/2016 Quản Trị