Đóng

Tin Nổi Bật

NQ HĐQT thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức 15% bằng tiền cho 2016

NQ HĐQT thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức 15% bằng tiền cho 2016 Thứ tư, 14/12/2016, 04:51 GMT+7 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH Số: 421/NQ/HĐQT/VCOM/16 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------o0o------         Bình Dương, ngày 14 tháng 12 năm 2016   NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH  (V/v: thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức cho năm 2016) -       Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; -       Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; -       Căn ...

19/12/2016 Quản Trị

VKC: Tăng trưởng doanh thu vỏ xe ấn tượng T8/2016

Trong tháng 8/2016, doanh thu vỏ xe đạt kỷ lục doanh số bán hàng cao nhất qua các năm, đạt 84 tỷ doanh thu, tăng 30% so với tháng 7/2016. Điều này có được nhờ các chương trình bán hàng linh động và hấp dẫn kết hợp giữa VKC và nhà máy sản xuất lốp xe, từ đây đến cuối năm VKC sẽ cố gắng duy trì mãng kinh doanh vỏ xe để đạt mức doanh thu hàng tháng này. Tháng 7/2016 VKC đạt lợi nhuận sau thuế gần 4 ...

16/12/2016 Quản Trị

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

CTCP CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________ _________________________________ Số:  23 BC/HĐQT/VCOM/15 Bình Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2015 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014) Kính gửi: -    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước -    Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Tên công ty đại chúng: CTCP CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH - Địa chỉ trụ sở chính:630/1 Tổ 1, KP Châu Thới, P.Bình An. TX Dĩ An, Bình Dương Điện thoại:0650 3751 501            Fax:0650 3751 699          Email:sales@vcom.com.vn - Vốn điều lệ:130.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một ...

16/12/2016 Quản Trị