Đóng

Trợ Giúp Cổ Đông

Nhận cổ tức bằng tiền mặt

Tên chứng khoán:                     CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH Mã chứng khoán:                      VKC Loại chứng khoán:                    Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá:                                   10.000 đồng/cổ phiếu Ngày đăng ký cuối cùng:         21/10/2011 Trả cổ tức bằng tiền mặt - Tỷ lệ thanh toán: 10%/ mệnh giá(1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) - Thời gian thanh toán: 15/12/2011 - Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. + Đối với ...

19/12/2016 Quản Trị