Đóng

Tin Tức & Sự Kiện

thumoivkc

Tháng 12 16, 2016

Thư mời hội thảo tại Cần Thơ

Thư mời hội thảo VKC tại Cần Thơ và link để KH  đăng kí trực tiếp Links đăng kí: https://docs.google.com/forms/d/1kLP-Jwa3VuZTHsdppOlKwrbm_c_guRGGAxCfsNg0YkQ/viewform?edit_requested=true Trân trọng!

16/12/2016 Quản Trị

NQ HĐQT thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức 15% bằng tiền cho 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH Số: 421/NQ/HĐQT/VCOM/16 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------o0o------         Bình Dương, ngày 14 tháng 12 năm 2016   NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH  (V/v: thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức cho năm 2016) -       Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; -       Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; -       Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010; -       Căn cứ Nghị ...

16/12/2016 Quản Trị