Đóng

Giao Dịch Cổ Phiếu

Lâm Quy Chương – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – đăng ký mua 1.151.398 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lâm Quy Chương – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – Mã chứng khoán: VKC – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.648.602 CP (tỷ lệ 18,24%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.151.398 CP – Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do cá nhân – Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh – Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/11/2016 – Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/11/2016.

Quản Trị Giao Dịch Cổ Phiếu, Quan Hệ Cổ Đông

Giao Dịch Cổ Phiếu Related