Đóng

Giao Dịch Cổ Phiếu

Lin Yu Hsing – Ủy viên HĐQT – đã bán 1.200.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lin Yu Hsing
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: VKC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.076.000 CP (tỷ lệ 10,38%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.200.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.200.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 876.000 CP (tỷ lệ 4,38%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 19/10/2016
– Ngày kết thúc giao dịch: 27/10/2016.

Quản Trị Giao Dịch Cổ Phiếu, Quan Hệ Cổ Đông

Giao Dịch Cổ Phiếu Related