Đóng

Giao Dịch Cổ Phiếu

Lin Yu Hsing – Ủy viên HĐQT – đăng ký bán 876.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lin Yu Hsing
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: VKC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 876.000 CP (tỷ lệ 4,38%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 876.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 03/11/2016
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/11/2016.

Quản Trị Giao Dịch Cổ Phiếu, Quan Hệ Cổ Đông

Giao Dịch Cổ Phiếu Related