Đóng

Tin tức

NQ HĐQT thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức 15% bằng tiền cho 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH


Số: 421/NQ/HĐQT/VCOM/16

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o——

        Bình Dương, ngày 14 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH

 (V/v: thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức cho năm 2016)

–       Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

–       Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

–       Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;

–       Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

–       Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh;

–       Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:  Thông qua tỷ ltạm ứng cổ tức cho năm 2016 với chi tiết như sau:

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH

Mã chứng khoán: VKC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10,000 đồng

Loại quyền: Thực hiện quyền trả cổ tức 2016 bằng tiền

Tỷ lệ thanh toán: 15%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)

Điều 2:Giao Tổng Giám Đốc chọn lựa thời điểm thích hợp để chi trả vào quí 1 năm 2017, thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình chi trả cổ tức.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên qua chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

–       Như điều 3;

–       Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÂM QUY CHƯƠNG

 

Quản Trị Tin tức, Tin Tức & Sự Kiện

Tin tức Related