Đóng

Giao Dịch Cổ Phiếu

Ông Lâm Quy Chương – Chủ tịch HĐQT, đã bán 1.700.000 CP

Lâm Quy Chương – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – đăng ký bán 1.700.000 CP
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lâm Quy Chương
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: VKC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.800.000 CP (tỷ lệ 24%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.700.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/02/2018
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/02/2018.

Quản Trị Giao Dịch Cổ Phiếu, Quan Hệ Cổ Đông

Giao Dịch Cổ Phiếu Related