Đóng

Giao Dịch Cổ Phiếu

Ông Võ Thiên Chương – đăng ký mua 2.000.000 CP

Ông Võ Thiên Chương – TV Ban kiểm soát – đăng ký mua 2.000.000 CP
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thiên Chương
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: TV Ban kiểm soát
– Mã chứng khoán: VKC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/02/2018
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 02/03/2018.

 

Quản Trị Giao Dịch Cổ Phiếu

Giao Dịch Cổ Phiếu Related