Tiếng Việt (change) 
 
Thứ năm, 27/10/2016 - GMT+7

Công văn giải trình chênh lệch báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán

Thứ sáu, 18/05/2012, 06:54 GMT+7

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 290/HĐQT/VCOM/12

v/v giải trình chênh lệch LNST năm 2011 giữa BCTC kiểm toán 2011 và BCTC tự lập

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

     Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

 

Ngày 26 tháng 04 năm 2012 Công ty Công ty Cổ Phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh có nhận được công văn số 557/SGDHN-QLNY của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội yêu cầu giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2011 giữa báo cáo tài chính kiểm toán 2011 và báo cáo tài chính tự lập. Nay công ty có văn bản giải trình cụ thể như sau để Quý sở được rõ.

 

STT

NỘI DUNG

Số tiền

1

Kiểm toán hạch toán trích trước chi phí lãi vay của nhưng kế ước vay trong tháng 12 năm 2011, có ngày đáo hạn trong năm 2012

                     615,310,694

2

Kiểm toán hạch toán trước lãi tiền gửi của những hợp đồng tiền gửi ngắn hạn (kỳ phiếu) có ngày kỳ phiếu trong tháng 12/2011. Nhưng đến hạn trong năm 2012.

58,166,667

3

Như vậy làm giảm lợi nhuận kế toán trước thuế

557,144,027

4

Làm phát sinh giảm chi phí thuế thu nhập doanh ngiệp phải nộp, do trích trước chi phí lãi vay và lãi tiền gửi hạch toán trước.

(10,179,167)

5

Làm phát sinh tăng chi phí thuế thu nhập doanh ngiệp hoãn lại, do trích trước chi phí lãi vay và lãi tiền gửi hạch toán trước.

107,679,371

6

Làm giảm Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

459,643,823

 

Trân trọng.

 

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu VPTGĐ

Bình Dương, ngày 02 tháng 05 năm 2012

Tổng Giám Đốc

 

 

 

LÂM QUY CHƯƠNG

 


Người viết : admin